•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Проект “ Подобряване условията на труд в Пресков-АД и внедряване на BS OHSAS18001:2007”

1-1 ПРОЕКТ  BG 051 PO 001-2.3.03- 0163
"ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕСКОВ-АД
И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf                   

 

   

ПМС 69/11.03.2013

„Пресков” АД  e бенефициент по  схемата за безвъзмездна помощ BG 051 PO-2.3.03  „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Целта на дейността „Модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд” е модернизация и реконструкция на производственото осветление в производствен корпус.

Потенциални опасности, на които са изложени работещите в производствен корпус.
-    неблагоприятно въздействие на шум;
-    неспазени норми на осветеност;
-    необходимост от защитно работно облекло
С модернизирането в Производствен корпус ще се подобри осветеността с 20٪ и ще се намали консумацията на ел. енергия с 50٪,(спрямо съществуващото).Всичко това ще се извърши с подмяна на осветителни тела и благодарение на енергийноефективните лампи, които намалят разхода на ел.енергия.
Желаният резултат е: минимална осветеност 300 Lx. Схемата на осветление остава същата.
Параметри на работната среда, които ще се подобрят с изпълнението на проекта:
-    Намаляване коефициента на трудов травматизъм;
-    Намаляване заболеваемостта;
-    Намаляване опасностите от механични увреждане;
-    Намаляване уврежданията на слуховия анализатор.
Кандитат и изпълнител избран с процедура по ПМС 69/2013 Г.

f1                     Настоящият документ е създаден с финансовата  помощ на  Европейския социален фонд. „Пресков”АД-Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалната позиция  на Европейския съюз и Агенция по заетостта.

 


 

Инвестира във вашето бъдеще!  

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004