•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Програма за икономическа трансформация

 eu1 img2 

 

На 28.11.2023 г Пресков АД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.006-0152-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на инвестицията са насочени към осигуряване на предпоставки за възстановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентоспособността на компанията чрез увеличаване резистентността й на негативни външни въздействия в контекста на увеличени цени на електроенергията в национален и европейски мащаб, нестабилност и непредсказуемост на свободния енергиен пазар за небитовите потребители в дългосрочна перспектива.

По проекта ще бъде изпълнена дейност за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в собствен имот на предприятието в гр. Стара Загора.

Изпълнението на инвестицията ще доведе до:

  • Осигуряване на относителна независимост и гъвкавост при енергопотреблението, необходимо за осъществяване на основната дейност на предприятието
  • Намаляване на енергийните разходи
  • Подобряване на енергийната ефективност
  • Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността

Очакваните резултати от изпълнението на инвестицията са: изградена 1 бр. фотоволтаична система с батерии, с която дългосрочно ще се осигурява икономически достъпна енергия за основната дейност на Пресков АД.

 

Обща стойност на проекта: 2 000 000.00 лв., от които 1 000 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект № BG-RRP-3.006-0152-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", финансиран по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“на Националния план за възстановяване и устойчивост. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пресков АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД на ПИТ.

 

 

 

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004