•                                                                                                                                                                                                                      Български Български език     English English (UK)      Deutsch German     Русский Русский язык

Подкрепа за прехода към кръгова икономика

 eu1 img2 

 

На 17.06.2024 г. “ПРЕСКОВ” АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-BG-RRP-3.008-0165-С01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика“ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Обща цел на проекта: Ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Основната цел на проектното предложение съответстват напълно на целта на процедура BGRRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

Планираните за закупуване - Машина за нишкова ерозия -1 брой, Вертикален триосен обработващ център с ЦПУ – 1 брой и Вертикален обработващ център с ЦПУ - 1 бр., ще допринесат за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Финансиране: Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU, като общата сума на инвестицията е 1 135 000.00 лв., от които 567 500.00 лв. безвъзмездна финансова помощ европейско съфинансиране и 567 500.00 лв. собствено съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:

  • Намаляване образуването на отпадъци;
  • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите;

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.002-0151„Повишаване на енергийната ефективност в производството на „Пресков“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Пресков“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

system certified

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004
                        Пресков АД
Стара Загора 6000 България
кв. Индустриален
marketing@preskov.com
Тел. +359 42 252083; 627 327
Факс: +359 42 63103
iqnet СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2004